Najít recenze všech produktů: user-přátelskost, výkonnost, spolehlivost a hodnotu za peníze.

Porovnat názory a koupit za nejlepší cenu!

15,826,460 názory

4,270 značek
289,256 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje PHILIPS 46PFL8606H uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 129 stanovisky pro Televize PHILIPS 46PFL8606H, Diplotop porovnává Televize PHILIPS 46PFL8606H se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.
Sponzorované odkazy
VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

  Všechny referenční čísla Televize - PHILIPS
  Nejlepší Televize - PHILIPS produkty
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne PHILIPS 46PFL8606H

Uživatelé PHILIPS 46PFL8606H jej shledávají velmi praktickým.Hodnotí jej vysoce pro jeho spolehlivost a solidnost., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Můžete se podívat na forum PHILIPS 46PFL8606H a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Jeho uživatelé jej shledali velmi efektivním., Ale oni nejsou jednotní. Shledají, že je to velmi levné Můžete si stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 46PFL8606H, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Abstrakt manuálu:
Statické obrazy jsou obrazy, které z'stávají na obrazovce del$í dobu. Statické obrazy jsou nabídky na obrazovce, #erné pruhy, zobrazení #asu apod. Musíte-li statické obrazy pou%ívat, sni%te kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili p!ed po$kozením. Teplota a vlhkost Za#ínáme / Instalace 9 Jen z!ídka m"#e vlivem p"sobení teploty a vlhkosti dojít k nepatrné kondenzaci uvnit! sklen$né p!ední %ásti televizoru (u n$kter&ch model"). Abyste tomu zabránili, nevystavujte televizor p!ímému slune%nímu zá!ení, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestli#e dojde ke kondenzaci, sama zmizí po spu't$ní televizoru na n$kolik hodin. Vlhkost zp"sobená kondenzací nenaru'í p!íjem televizoru ani nezp"sobí #ádnou poruchu. 10 Za%ínáme / Instalace 1. 3 Tla!ítka na televizoru Vypína! Televizor se zapíná nebo vypíná vypína!em umíst"n#m na pravé !ásti televizoru. Je-li televizor vypnut#, nespot$ebovává %ádnou energii. Stisknutím tla!ítka Ambilight zapnete nebo vypnete funkci Ambilight. Pokud je televizor v pohotovostním re%imu, m&%ete zapnutím funkce Ambilight vytvo$it v místnosti efekt Ambilight LoungeLight. Dal'í informace o efektu Ambilight a LoungeLight naleznete v !ásti Nápov#da > Nastavení > Ambilight Pokud !ervená kontrolka nesvítí, zapn"te televizor vypína!em. Pokud !ervená kontrolka svítí (indikace pohotovostního re%imu), zapn"te televizor stisknutím tla!ítka O na dálkovém ovlada!i. P$ípadn" m&%ete televizor zapnout z pohotovostního re%im tla!ítkem CH+, CH" nebo h. Spu't"ní televizoru trvá n"kolik sekund. h V$chozí nabídka Stisknutím tla!ítka h (V#chozí nabídka) otev$ete v#chozí nabídku na obrazovce. Ve v#chozí nabídce m&%ete procházet pomocí tla!ítek pro ovládání hlasitosti " nebo + (doleva nebo doprava) a kanál& " nebo + (nahoru nebo dol&) na televizoru. Pro potvrzení volby znovu stiskn"te tla!ítko h...
Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 46PFL8606H snadné používat?

129 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud PHILIPS 46PFL8606H je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.78
= 2.22

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.78 a standardní rozdíl je 2.22.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 46PFL8606H vysoce účinný?

129 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je PHILIPS 46PFL8606H ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.18
= 2.25

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.18 a standardní rozdíl je 2.25.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 46PFL8606H spolehlivý, solidní?

129 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že PHILIPS 46PFL8606H je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.97
= 2.22

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.97 a standardní rozdíl je 2.22.
 
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 46PFL8606H dobrá hodnota za dané peníze?

129 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že PHILIPS 46PFL8606H opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.72
= 2.12

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.72 a standardní rozdíl je 2.12.

  Poznejte naše partnery   Kontaktovat tým Diplotop   Nejnovější názory   Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
  Hlavní značky
Nové produkty
  Sitemap
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.